ឯកឧត្តម អ៊ុក វង្ស អនុប្រធានអចិន្រ្តៃយ៍ ក្រុមការងារមូលនិធិ ស ខេង និងជាប្រធានគណៈកម្មាធិការគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាខេត្តបាត់ដំបង បានដឹកនាំកិច្ចប្រជុំបូកសរុប


ខេត្តបាត់ដំបង ៖ កាលពីព្រឹកថ្ងៃទី ២៨ ខែ កក្កដា ឆ្នាំ២០១៥ ឯកឧត្តម អ៊ុក វង្ស អនុប្រធានអចិន្រ្តៃយ៍ ក្រុមការងារមូលនិធិ ស ខេង និងជាប្រធានគណៈកម្មាធិការគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាខេត្តបាត់ដំបង បានដឹកនាំកិច្ចប្រជុំបូកសរុបរបាយការណ៍ ប្រចាំខែ កក្កដា ឆ្នាំ២០១៥ ក្រុមការងារមូលនិធិ ស ខេង នៅទីស្នាក់ការគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា ខេត្តបាត់ដំបង ។ឯកឧត្តម អ៊ុក វង្ស អនុប្រធានអចិន្រ្តៃ្តយ៍ ក្រុមការងារមូលនិធិ ស ខេង និងជាប្រធានគណៈកម្មាធិការគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាខេត្តបាត់ដំបង បានដឹកនាំកិច្ចប្រជុំបូកសរុប ។

imageimage

imageimage

imageimage