ពិធីប្រកាសតែងតាំង ប្រធានគណៈកម្មាធិការគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា ស្រុកសំពៅលូន និងប្រកាសទទួលស្គាល់ក្រុមការងារយុវជនគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា ស្រុកសំពៅលូន ខេត្តបាត់ដំបង


ព្រឹកថ្ងៃទី ១២ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៦ ឯកឧត្តម ច័ន្ទ សុផល សមាជិកគណៈកម្មាធិការកណ្តាលគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា និងជាប្រធានគណៈកម្មាធិការគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា ខេត្តបាត់ដំបង បានអញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងពិធីប្រកាសតែងតាំង ប្រធានគណៈកម្មាធិការគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា ស្រុកសំពៅលូន និងប្រកាសទទួលស្គាល់ក្រុមការងារយុវជនគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា ស្រុកសំពៅលូន ខេត្តបាត់ដំបង នៅទីស្នាក់ការគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា ស្រុកសំពៅលូន ។

11 222 777 13319783_495139714009199_8741098057027893324_n ee iii