សារលិខិតចូលរួមរំលែកទុក្ខ សពឯកឧត្តម សាយ ភូថង អតីតអនុប្រធានក្រុមប្រឹក្សារដ្ឋ អតីតប្រធានគណៈចាត់តាំងមជ្ឈឹមបក្ស អតីតសមាជិកការិយាល័យនយោបាយមជ្ឈឹមបក្ស នៃបក្សប្រជាជនបដិវត្តន៍កម្ពុជា និងជាសមាជិកអចិន្រ្តៃយ៍ នៃគណៈកម្មាធិការគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា ។


សារលិខិតចូលរួមរំលែកទុក្ខ សពឯកឧត្តម សាយ ភូថង អតីតអនុប្រធានក្រុមប្រឹក្សារដ្ឋ អតីតប្រធានគណៈចាត់តាំងមជ្ឈឹមបក្ស អតីតសមាជិកការិយាល័យនយោបាយមជ្ឈឹមបក្ស នៃបក្សប្រជាជនបដិវត្តន៍កម្ពុជា និងជាសមាជិកអចិន្រ្តៃយ៍ នៃគណៈកម្មាធិការគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា ។image